Referat fra møde i Bestyrelsen 31/1-2016

Referat fra møde i Bestyrelsen.

Tilstede; Peter Dzougov, Denis Vilan, Ebbe Andersen og Kristian Hjuler

Dagsorden.

1. Skal vi beholde hjemmesiden eller blot nøjes med Facebook?
Der er betalt for næste års abonnement – hjemmesiden bruges meget lidt, men dog af Boligmæglerne når boliger sælges.

Det besluttes at tage det op på generalforsamlingen om hjemmesiden udgiften skal fortsat skal afholdes – prisen er lige under kr. 200 årligt.

2. Generalforsamling 2016

Erfaringerne fra de sidste års fremmøder viser at få, men aktive grundejere møder op. Der har været et par stille år, vægten har derfor i høj grad gårt på at styrke fælleskabet. Bestyrelsen ønsker deltagelse af flest mulige og henlægger derfor generalforsamlingen til sommerfesten som i år planlægges til  lørdag d. 20 august.

    General forsamling Lørdag d. 20 august kl. 17-18

    Sommerfest – grill fra kl. 18 – måske børnearrangement før?

    Bestyrelesemedlemmer er ALLE på valg

    Valg seperat af Formand – Peter genopstiller

    Valg af 2. Næstformand – Dennis genopstiller ikke

               3. Kasserer – Ebbe genopstiller

               4. Sekretær/Webansansvarlig – Kristian genopstiller

               5. medlem (for tiden ikke besat)

               6. Revisor Niels-Henrik Westerlund er på genvalg

    Kandidatur til bestyrelsen venligts til formanden på peter@dzougov.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen afholder generalforsamling i kulturcenteret,

Poppel allé 11 i Taastrup – onsdag d. 8 april kl. 19 – 21, lokale 1.

1. Valg af referent

2. Bestyrelsens beretning for 2014

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Facebook side for grundejerforeningen v. Kristian

5. Sommerfest 2015 – evt. andre sociale arrangementer?

Punkter til dagsordenen venligst til formanden senest 14 dage før

Der vil blive serveret kaffe/drikkevarer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Formand: Peter Dzougov, Fredensvej 28A, tlf. 51883510, mail peter@dzougov.dk

Næstformand: Dennis Vilain, Fredensvej 52, tlf. 20213692

Kasserer: Ebbe Andersen, Fredensvej 45, tlf. 20213692

Webredaktør & sekretær: Kristian Hjuler, Fredensvej 11, tlf. 26836003

Revisor: Niels-Henrik Westerlund, Digevej 2, tlf. 20364171

www.fredensvaenge.dk

Udgivet i Generalforsamlinger, Nyt fra Bestyrelsen | Kommentarer slået fra

Find os på facebook.

Grundejerforeningen er nu også på Facebook. Her vil du løbende kunne får de opdateringer som også kommer her på hjemmesiden. Facebooksiden åbner også op for bedre mulig kommunikation foreningens medlemmer imellem.

Find os på:

https://www.facebook.com/pages/Grundejerforeningen-Fredensvænge/

Udgivet i Nyt fra Bestyrelsen | Kommentarer slået fra

Generalforsamling 2014

Grundejerforeningen afholder Generalforsamling i Medborgerhuset i Taastrup
Onsdag d. 19 marts kl. 19 – 21
Adr. Taastrup Hovedgade 7

Dagsorden.

1. Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning for 2013
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Valg af Formand (Peter Dzougov genopstiller)
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.

Forslag til dagsorden mailes/sendes til formanden senest 14 dage inden
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Referat fra bestyrelsesmødet 8.10.2013

Tilstede:
Peter, Dennis, Ebbe og Kristian

Møde i grundejerforeningens bestyrelse tirsdag d. 8. oktober 2013

Referat v. Peter

Dagsorden.

Punkt 1. Evaluering af sommerfest.

Sommerfesten blev var en succes med stor deltagelse med omkring 40 deltagere.
Den blev afviklet med godt humør og vejret holdt sådan nogenlunde…
Stor tak til festudvalget Annette, Berit og Helle.

Vi tænker at næste års sommerfest på tilsvarende vis, den sidste weekend i august.

Punkt. 2. Redaktionsrettighed til Kjeld Espersen på foreningens hjemmeside

Det giver den bedste mening at Kjeld Espersen får redaktionsrettigheder, da han står for “Det historiske hjørne” – gengivelse af grundejerforeningens historie.

Kristian og Peter tager kontakt til Kjeld.

Punkt. 3 Plastchikaner på Fredensvej

Kristian har set plastchikaner andre steder i Høje Taastrup, det giver anledning til diskussion vejchefens/kommunens påbud om disse ikke kan anvendes.

Der blev diskuteret om denne mulighed skal foreligges på en generalforsamling til fornyet overvejelse?
Forudsætningen er 3.
a. Prisen – anlæggelse af padehætte 3 steder vil skønsvis løbe op i ihvertfald kr. 20.000, detil kommer beløb til vedligeholdelse og fornyelse – Dennis undersøger lidt på priser.

b. Kommunen har sat et forbehold for anvendelsen af plastchikaner – dette sakl afklares inden nyt forslag evt. stilles på næste generalforsamling

c. Såfremt forslaget vedtages på generalforsamling vil det kræve at 2 trediedele af samtlige grundejere tilslutter dette. Der forestår derudover et betalingsspm. om samtlige ejere eller grundejerforeningens medlemmer skal stå for indkøb/vedligeholdelsesudgifter?

Punkt 4. Dårlig trafikalt overblik fra hjørnet Fredensvej/vesterparken – kommunen ser på sagen

Peter orienterede om at andre har forespurgt kommunen om de dårlige oversigtsforhold i krydset, herunder diskussion om hækhøjde og evt. vejspejl.
Kommunen er allerede indraget – men umiddelbart kan vi ikke se der skulle være juridisk belæg for at justere på hækhøjder (disse er iøvrigt velplejede).
Flere af bestyrelsen har prøvestandset i bil og hvis mankører rigtigt frem… kan man med forsigtighed godt orientere sig.
Vi afventer kommunal beslutning om evt. ændringer eller laden stå til.

Evt. – der var flere smådiskusioner…

Væsentligt Peter har registreret Grundejerforeningen i VIRK.DK – dette har givet en CVR registrering, der jævnfør nyeste regler kræver NEM ID adgang. Dette virker lidt problematisk da grundejerforeningen ikke er en personlig forening – Peter kigger på det.

Ebbe tænker at hvis der skabes NEM adgang og der er CVR nr. er det hensigtsmæssigt om foreningen får den adgang til dens konto. Vi ser dog lige først om der hvordan og hvorledes med NEM ID til grundejerforeningen.

Der blev diskuteret om bestyrelsen skulle slå et yderligere slag for foreningens eksistens – det har været et lidt stille år. Der var enighed om at vi har hjemmesiden og at grundejerne selv må være opmærksomme på at være opsøgende, hvis der er behov for støtte problematisering af problemer. Nye grundejere vil blive gjort opmærksom på grundeejerforeningen og inviteres til medlemskab.

Vi tænker næste genralforsamling 19 marts 2014 kl. 19 – 21 – Peter undersøger på lokalebookning

Næste møde planlægges til tirsdag d. 28 januar

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Sommerfest 2013

Dette galleri indeholder 47 billeder.

Sommerfesten 2014 forløb igen med godt humør, kloge samtaler og underholdning for børn og voksne. Vi var rimeligt hledige med vejret og det holdt til at de sidste slukkede og lukkede et stykke henover midnat. En tak til festplanlæggerne, Annette, Helle … Læs resten

Flere gallerier | Kommentarer slået fra

Referat fra generalforsamling 2013

Ved hæftet er referatet fra generalforsamlingen d. 19/3 2013

Generalforsamling grundejerforeningen Fredensvænge 2013

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Generalforsamlinger, Referater | Tagget , | Kommentarer slået fra

Generalforsamling 2013

GRUNDEJERFORENINGEN
FREDENSVÆNGE
2630 TAASTRUP
Grundejerforening for Fredensvej, Vesterengen og Lille Digevej

Generalforsamling
Grundejerforeningen indkalder til Generalforsamling
Tirsdag d. 19 marts 2013 kl. 19.00 – 21.00
I Medborgerhuset, store sal, Taastrup Hovedgade 71

Dagsorden:
1. Valg af referent
2.Bestyrelsens beretning
3.Regnskab 2012 & forslag til budget 2013
4. Foreningens hjemmeside (www.fredensvaenge.dk)
5. Orientering om udfald af kommunekontakt omkring
forslag til vejhævelse samt stillingtagen om hvorvidt
flertal for fortsat at etablere denne?
6.Indkomne forslag
7. Sommerfest 2013
8.E.v.t

Der vil være traktement af øl og vand samt lidt kage.
Indkomne forslag venligst senest 1 uge før generalforsamlingen – til formanden/bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Bestyrelsen | Tagget | Kommentarer slået fra

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10/1.2013

GRUNDEJERFORENINGEN
FREDENSVÆNGE
2630 TAASTRUP
Grundejerforening for Fredensvej, Vesterengen og Lille Digevej
Referat fra d. 10/1.2013

Tilstede: Peter, Ebbe, Henriette og Kristian
Afbud: Dennis
Referent: Peter.

Dagsordenen
1. Generalforsamling 2013
2. Hjemmeside
3. Vejchikaner

1. Generalforsamling – jeg undersøger muligheden for at låne medborgerhus for lån i
marts 19 eller 21 marts? (det bliver d. 19. marts i medborgerhuset).

2. Kristian havde gjort de indledende sonderinger – hjemmesiden blev oprettet under
mødet – indhold skal udvikles, men umiddelbart har vi talt om at kontakt til
bestyrelsen, referater fra møder i bestyrelsen og generalforsamlinger samt
foreningens vedtgægter skal være tilgængelige. Der er enighed om at oprette en
historisk del, ligesom at relevante links – f.eks. til kommunekontakt og vedrørende
kommunale etableringer, vejarbejder m.m. kunne være godt at have med på siden.

3. Vejchikaner – Peter skal følge op på kontakt til vejschef Lars Koch, der ikke har
svaret på sidste forespørgsel om mulighed for billigere vejchikane af plastik.
Fra mail 27. januar 2013.
Jeg beklager, at jeg har overset et svar fra Lars Koch d. 9. oktober.
Konklusionen på svaret er at det ikke er muligt at etablere det noget billigere
plastikvejbump.
Dermed er kun vejhævning ved Søndermarksvej en mulighed, jeg undersøger hvad det vil
koste foreningen, men der har tidligere været nævnt priser fra kr. 50 – 100.000 afhængigt
af omfanget – jeg vil stille mig tvivlende for om foreningens medlemmer vil betale en pris
på kr. 1000 – 2000 pr. husstand for denne – men forslaget vil blive fremlagt på
generalforsamlingen om vi skal søge om etablering af denne (kommunal stillingtagen om
en imødekommelse af ønske herom vil derfra tidligst kunne ske ved næste kommunale
vejsyn i maj 2013).

M.v.h.
Peter

Udgivet i Referater | Tagget | Kommentarer slået fra

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18/9 2012

GRUNDEJERFORENINGEN
FREDENSVÆNGE
2630 TAASTRUP

Grundejerforening for Fredensvej, Vesterengen og Lille Digevej
Referat fra d. 18/9 2012

1. Betalinger til grundejerforeningen
Foreningen har fået oprettet kontonummer og husstandene kan nu indbetale
kontingent af 50,- på følgende kontonummer:
Nordea
Reg. nr. 2275 Kontonr. 5150936168
eller betale direkte til vores kasserer Ebbe Andersen Fredensvej nr. 45.

2. Hjemmeside
Vi prøver at skabe en gratis blog via google. Kristian arbejder videre og sender et
forslag.
• Om foreningen fredensvænge.
• kontingent.
• nye på fredensvænge
• Bestyrelsen
• kommunale aftaler
• Punkter til blog. Nye Taastrup bymidte
• Fredensvænges historie. Gamle billeder.
• Foreningens vedtægter
3. Andre opgaver (fx. vejchikaner)
Dennis og Peter undersøger priser på vejchikaner og tager kontakt til Lars Koch.
4. Evaluering af vejfesten
Der er indkøbt nye telte. Disse er ikke til udlån.
Festen forløb rigtig fint. Vi var ca. 50 deltagere.
Næste års sommerfest er sidste lørdag i august. Dvs. lørdag d. 31/8-2013.
Hvis der er nogle der har lyst til at være med i planlægningen af festen er
festudvalget åben for nye medlemmer. Gode ideer modtages også.
Evt . fælles borde næste år.
5. E.v.t.
næste bestyrelsesmøde d. 8/1 kl.19.30
• Dennis og peter vejchikaner
• opfølgning på hjemmeside
• Generalforsamling 2013

Udgivet i Nyt fra Bestyrelsen, Referater | Tagget | Kommentarer slået fra